شماره‌ی ثبت649
نام سندارزيابي عملكرد سياست خصوصي سازي در ايران
مؤلف دكتر اكبر كميجاني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرمعاونت امور اقتصادي
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت