شماره‌ی ثبت646/2
نام سنداز خوب به عالي- ج.2
مؤلفجيم كالينز
مترجمناهيد سپهر پور
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر اوين
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت