شماره‌ی ثبت645
نام سندبوروكراسي و توسعه در ايران
مؤلفابوالحسن فقيهي و دكتر حسن دانايي فر
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه امام صادق (ع)
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت