شماره‌ی ثبت644
نام سندمباني علم اقتصاد وسياست
مؤلفدكتر عباس مصلي نژاد
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشرف شريف
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت