شماره‌ی ثبت641
نام سندپول ارز و بانكداري
مؤلفدكتر محمد لشكري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت