شماره‌ی ثبت640
نام سند2000سوال چهار گزينه اي اقتصاد خرد
مؤلفدكتر محسن نظري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنگاه دانش
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت