شماره‌ی ثبت634
نام سندتئوري نوين سرمايه گذاري
مؤلفرابرت هاگن
مترجمعلي پارساييان - بهروز خدا رحمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت