شماره‌ی ثبت633
نام سندتجزيه وتحليل و مديريت ريسك بانكي
مؤلفگرونينگ وبراتانوويچ
مترجمحسن بختياري- بهروز خدارحمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه اموزش عالي بانكداري ايران
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت