شماره‌ی ثبت631
نام سندبورس سهام ونحوه قيمت گذاري سهام
مؤلفغلام حسين دواني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنخستين
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت