شماره‌ی ثبت630
نام سندمحدوديتهاي خصوصي سازي
مؤلفارنست اولريش فن وايز شكر
مترجممحمد صفار
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشررسانش
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت