شماره‌ی ثبت626
نام سندمباني بازارها و نهادهاي مالي
مؤلففرانگ فبوزي
مترجمدكتر حسين عبده تبريزي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر اگاه
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت