شماره‌ی ثبت625
نام سندمدار هاي توسعه نيافتگي دراقتصاد ايران
مؤلفدكتر حسين عظيمي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر ني
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت