شماره‌ی ثبت624/1
نام سنداقتصاد خرد- ج.1
مؤلفدكتر علي دهقاني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرترمه
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت