شماره‌ی ثبت623
نام سندتئوري و مسائل اقتصاد خرد
مؤلفدومينيك سالواتوره
مترجمحسن سبحاني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنگاه دانش
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت