شماره‌ی ثبت621
نام سندنظام هاي اقتصادي
مؤلفدكتر عبداله جاسبي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات و اموزش انقلاب اسلامي
سال انتشار1364
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت