شماره‌ی ثبت620/1
نام سندامار در اقتصاد و بازرگاني- ج.1
مؤلفمحمد نوفرستي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه شهيد بهشتي
سال انتشار1365
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت