شماره‌ی ثبت619
نام سنداقتصاد مديريت
مؤلفمنوچهر فكري ارشاد
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرسازمان مديريت صنعتي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت