شماره‌ی ثبت614
نام سندنيمه پنهان ارزش گذاري
مؤلفآثوراث داموداران
مترجمدكتر پيام حنفي زاده
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت