شماره‌ی ثبت613
نام سندمباني اقتصاد سنجي
مؤلفدامودار گجراتي
مترجمدكتر حميد ابريشمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه تهران
سال انتشار1372
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت