شماره‌ی ثبت611
نام سنداقتصاد بين الملل 1
مؤلفدكتر سيد جلال پور مقيم
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت