شماره‌ی ثبت68
نام سندپول ،بهره وبانكداريدر توسعه اقتصادي
مؤلفمكسول جي .فراي
مترجمدكتر اكبر كميجاني.دكتر محمود مشهدي احمد.دكتر ناهيد پور رستمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مودريت و برنامه ريزي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت