شماره‌ی ثبت67
نام سندبررسي تبعات حذف سوبسيد
مؤلفعباس رحيمي -عباس كلانتري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت