شماره‌ی ثبت63
نام سنداقتصاد مهندسي
مؤلفژوبين غيور-مجتبي كثير زاده
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه صنعتي شريف
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت