شماره‌ی ثبت599
نام سندسرپرستي سازمان
مؤلفدكتر مرتضي موسي خاني - مسعود منشي زاده نائين
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه آزاد اسلامي قزوين
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت