شماره‌ی ثبت597
نام سندجستارگري شالوده پزوهشهاي پيشرفته در علوم
مؤلفحسام الدين بيان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال انتشار1368
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت