شماره‌ی ثبت596
نام سندمديريت اسلام
مؤلفمحمد حسن نبوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردفتر حوزه علميه قم
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت