شماره‌ی ثبت595
نام سنداصول ومفاهيم بازار يابي بين الملل و جهاني با نگرش كاربردي
مؤلفدكتر منيژه حقيقي نصب
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه الزهرا(س)
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت