شماره‌ی ثبت594
نام سندآموزش وراهنماي مباني سازمان مديريت
مؤلففاطمه شريفي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشريگانه مهر .آئين روز
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت