شماره‌ی ثبت593
نام سندمباني رفتار سازماني
مؤلفاستيفن پي.رابينز
مترجمعلي پارسائيان. سيد محمد اعرابي
موضوع اصلیمديريت
ناشرپزوهشهاي فرهنگي
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت