شماره‌ی ثبت592
نام سندنظارت در مديريت
مؤلفجان وايلز- جوزف باندي
مترجمدكتر محمدرضا بهرنگي
موضوع اصلیمديريت
ناشرمترجم
سال انتشار1372
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت