شماره‌ی ثبت591
نام سندارزشيابي آموزشي
مؤلفدكتر عباس بازرگان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر فرهنگ اسلامي
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت