شماره‌ی ثبت589
نام سندمديريت آموزشي و رفتار سازماني
مؤلفمارك هنسن
مترجممحمد علي نائلي
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه شهيد چمران اهواز
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت