شماره‌ی ثبت586
نام سنداصول و مفاهيم كاربردي مديريت سرمايه گذاري
مؤلفدكتر خسرو مصلح ابادي - عادل بهرامي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرتدبير سرمايه
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت