شماره‌ی ثبت585
نام سندمباني سازمان ومديريت
مؤلفدكتر علي رضائيان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرپور روشن
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت