شماره‌ی ثبت584
نام سندمباني سازمان ومديريت
مؤلفدكتر سيد محمد مقيمي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرراهدان
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت