شماره‌ی ثبت583
نام سندمديريت فرايند از تئوري تا عمل
مؤلفدكتر مهدي مرتضوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مودريت و برنامه ريزي
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت