شماره‌ی ثبت581
نام سندرفتار انساني در كار
مؤلفكيت ديوس و جان نيواستورم
مترجممحمد علي طوسي
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز اموزش مديريت دولتي
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت