شماره‌ی ثبت579
نام سندمباني مديريت استراتژيك وبازاريابي در شركتهاي دارويي
مؤلفدكتر بهزاد نجفي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر اختر
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت