شماره‌ی ثبت576
نام سندتجزيه و تحليل صنايع معدني صنعت آهن و فولاد
مؤلفموسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي كشوري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرتامين اجتماعياجماعي
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت