شماره‌ی ثبت575
نام سنداستراتژي جهاني شدن شركت ها و موسسات
مؤلفمحمود صانعي پور
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرعلم و ادب
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت