شماره‌ی ثبت574
نام سندمديريت فرايند از تئوري تا عمل
مؤلفمهدي مرتضوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت180000