شماره‌ی ثبت573
نام سندنظريه سازمان مدرن نمادين تفسيري و پست مدرن
مؤلفماري جوهچ
مترجمحسن دانايي فرد
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت