شماره‌ی ثبت570
نام سندمديريت سرمايه انساني
مؤلفمحمد علي شريفيان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرهيربدان
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000