شماره‌ی ثبت568
نام سندمديريت عملكرد ( فرد ، تيم ، سازمان )
مؤلفمايكل آرمسترانگ
مترجمبهروز قلچ لي داريورش غلام زاده
موضوع اصلیمديريت
ناشرموسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت45000