شماره‌ی ثبت567
نام سندبهبود و بازسازي سازمان فنون علم رفتاري براي بهبود سازمان
مؤلفدكتر زهرا برومند
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر هور
سال انتشار1373
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت3900