شماره‌ی ثبت566
نام سندهميشه برخاستن نخستين راهنماي جامع كارآفريني در ايران از بهروز فروتن
مؤلفرضا يادگاري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركزكارآفريني
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت400000