شماره‌ی ثبت565/1
نام سندسياست پژوهي لايه گمشده در فرايند تصميم گيري و سياست گذاري نظام اموزش عالي ايران- ج.1
مؤلفحميد جاوداني
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت97000