شماره‌ی ثبت564/1
نام سندتجزيه و برنامه ريزي در جهان پيدايش وسير تطور- ج.1
مؤلفپرويز اجلالي علي عسگري...
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت