شماره‌ی ثبت563/2
نام سندبرنامه ريزي در ايران و چشم اندازه آينده ان- ج.2
مؤلففيروز توفيق
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت230000