شماره‌ی ثبت559/1
نام سندمحدوديت هاي رشد به هنگام دشه پس از سي سال- ج.1
مؤلفدونلا مدوز يورگن راندرز دنيس مدوز
مترجمعلي حبيبي فرزام پور اصغر سنگاچين
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت65000